CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT (ẢT SIGN CORP)
Công ty Cổ phần Biểu Tượng Nghệ Thuật (Tên giao dịch tiếng Anh: Art Sign Corp.) thành lập năm 2006với đội ngũ họa sỹ và sáng tác chuyên nghiệp.
Định hướng hoạt động của Art Sign là gìn giữ, phát huy và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc thông qua Truyện tranh.
Với sự nghiên cứu nghiêm túc về văn hóa Việt Nam và quá trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi đang từng bước khẳng định vị trí của Truyện tranh Việt Nam bằng những tác phẩm Truyện tranh thuần Việt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đã được xuất bản tại Việt Nam và trên thế giới.