– Sáng tác truyện tranh giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên (Dự án thực hiện cho khách hàng DIANA)