Thiết kế nhân vật cho sản phẩm quà tặng “MILO” – Công ty NESTLE’ Việt Nam.